Bio Medjoul Dadels 5kg Jumbo

https://www.desertfarmers.eu/web/image/product.template/6/image_1920?unique=a93afb8
(0 beoordeling)

NL-BIO-01

0,00 € 0.0 EUR 0,00 € Exclusief BTW

0,00 € Exclusief BTW

 • Size
 • Inhoud/ Pallet
 • Origin
 • Batch/Best Before

Deze combinatie bestaat niet.

Bio Medjoul Dadels Jordan Valley

Voorwaarden
Prijs is Af Loods [EXW]
Onze algemene verkoopvoorwaarden
Minimum bestelling 500 kg


100 % ren. 100 % økologisk. Ingen tilsætningsstoffer
Saftig, intens sød frugt
Højt indhold af næringsfibre og mineraler

Økologiske Medjool (Medjoul) dadler Jumbo

Køb det bedste direkte fra importøren til en konkurrencedygtig pris; Always Fresh Medjool dadler, høj kvalitet og gratis forsendelse til mange EU-lande.

Køb i løs vægt og spar!

Saftige Organiske Medjool (Medjoul) dadler fra Jordandalen,

 • Certificeret økologisk NL-BIO-01 /IL-ORG-002/ PS-BIO149
 • Indeholder Pit!
 • Opbevares i en lufttæt beholder, helst på køl eller i fryseren. Genfrysning af Medjool-dadler er tilladt.
 • Select kvalitet:  Bedste pris/kvalitet
 • Pakket i en kasse på 5 kg

Hvad er Medjool-dadler?


Medjool-dadler er en type dadler, der stammer fra Mellemøsten. De er kendt for deres intense søde smag, store størrelse og bløde, saftige konsistens.


Medjool-dadler vokser i varme, tørre klimaer. De høstes mellem september og november på den nordlige halvkugle og mellem marts og maj på den sydlige halvkugle.

Medjool-dadler er frugterne af "Phoenix dactylifera"  som er daddelpalmen.  Der findes mange sorter i denne familie.  De mest kendte sorter er Deglet Nour, Medjool og Halawi. Sorten Medjool-dadler er blevet meget populær på grund af sin intense søde smag, store størrelse og bløde, saftige konsistens.

Medjool kaldes også Medjoul, Madjhul, Medjul.  Nogle gange hører vi eksotiske navne som "King of Dates", "The Date of the Kings",  Jumbo Dates, og så videre, de henviser alle til Medjool Dadler.

Medjool-dadler vokser i varme, tørre klimaer. Der er store kommercielle plantager i Israel, Jordandalen, Det Palæstinensiske Selvstyre, USA-Californien, Mexico, Sydafrika, Namibia, Marokko, Egypten og Saudi-Arabien.

buy-bio.eu importerer dadlerne fra Jordandalen, som ligger mellem Det Døde Hav og Gaillilee-havet. Hvorfor lige derfra? Medjool-dadlerne fra Jordandalen har en særlig kvalitet: de er mørkere, blødere og mere saftige sammenlignet med andre oprindelser.  Vil du vide mere om de sociale aspekter af vores dadler? Læs mere her  

Hvert år giver træerne én høst. Høsttiden på den nordlige halvkugle er mellem september og november, og på den sydlige halvkugle mellem marts og maj.

Medjool-dadler sorteres i størrelser, som bestemmes af gram pr. frugt og sorteres efter hudadskillelse - den mængde hud, der er løsnet fra dadelfrugtkødet.

Denne kvalitetssortering er rent optisk. Det betyder, at alle eksportdatoer faktisk er ens med hensyn til indre kvalitet, friskhed, smag, tekstur osv. Nogle gange ser høj hudadskillelse ud som om, at datoen er "tørret ud", men det modsatte er korrekt. Høj hudadskillelse er normalt et symptom på en meget saftig og fugtig dato.

Så dyrere dadler (større med lav hudadskillelse)  er ikke mere velsmagende eller bedre end mindre dadler med højere hudadskillelse.

Hvordan opbevarer man Medjool Dadler?

Du kan opbevare Medjool Dadler på mange måder. Opbevar dem altid i en lukket beholder, så de ikke tørrer ud. Ved stuetemperatur kan de holde sig 1-2 måneder, i køleskabet 6-10 måneder og i dybfryseren mere end et år. Det er tilladt at genfryse dadler på grund af det lave indhold af aktivt vand og dermed den lave bakterielle aktivitet i dadlerne.

Du kan læse mere om kvaliteten af Medjool Dadler her.

Men stol på dig selv og din næse, når du skal afgøre, om datoerne stadig er gode eller ej.

Hvorfor importeres Medjoul-dadler fra Jordandalen?


Medjool-dadlerne fra Jordandalen har en særlig kvalitet: De er mørkere, blødere og mere saftige end dadler fra andre regioner. Daddeltræerne i Jordandalen vokser i en unik kombination af jord, klima og vand, som giver dadlerne deres unikke smag og konsistens.


Hvordan sorteres Medjool-dadler?


Medjool-dadler sorteres efter størrelse og skindadskillelse. Størrelsen måles i gram pr. frugt. Skæladskillelsen er den mængde, hvor skrællen er adskilt fra dadelkødet.


Størrelsen og skindadskillelsen på Medjool-dadler er rent optiske faktorer. Dadlernes indre kvalitet, friskhed, smag og konsistens er den samme for alle størrelser og skaldele.

Hvad gør vores Medjool-dadler friske? 

Vi holder dem frosne -18C  fra høsttidspunktet (i september) til forsendelsen til dig.  Dadlerne bevarer derefter den perfekte tekstur og smag, som om de var plukket i går.  Mange gange opbevares dadlerne i supermarkederne ikke korrekt og kan miste kvalitet. 100% Pure. 100% Organic. No additives
Succulent, Intense Sweet Fruit
High in Nutritional Fibers and Minerals

Organic Medjool (Medjoul) Dates Jumbo

Buy the best directly from importer at competitive price.  Always Fresh Medjool dates, High quality and free shipping to many EU countries.

Buy in Bulk and save!

Succulent Organic Medjool (Medjoul) Dates from Jordan Valley,

 • Certified Organic NL-BIO-01 /IL-ORG-002/ PS-BIO149
 • Contains Pit !
 • Keep in an air tight container, preferably refrigerated or in the freezer. Re- freezing of Medjool dates is allowed.
 • Select quality:  Best price/quality
 • Packed in 5kg box

What are Medjool dates?


Medjool dates are a type of date that originates from the Middle East. They are known for their intense sweet flavor, large size and soft, juicy texture.


Medjool dates grow in hot, dry climates. They are harvested between September and November in the Northern Hemisphere and between March and May in the Southern Hemisphere.

Medjool dates are the fruits of the “Phoenix dactylifera”  which is the date palm tree.  There are many varieties belonging to this family.  The most familiar varieties are Deglet Nour, Medjool and Halawi. The Medjool dates variety became very popular because of its intense sweet taste, large size and soft juicy texture.

The Medjool is also called Medjoul, Madjhul, Medjul.  Sometimes we hear exotic names as “King of Dates”, The “Date of the Kings”,  Jumbo Dates, and so forth, they are all refer to the Medjool Dates.

Medjool Dates are growing in hot, dry climates. There are large commercial plantations in Israel, Jordan Valley, Palestinian Authority, USA- California, Mexico, South Africa, Namibia, Morocco, Egypt, and Saudi Arabia.

buy-bio.eu imports the dates from Jordan Valley which is between the dead sea and the sea of Gaillilee. Why from there? The Jordan Valley Medjool dates have a special quality: they are darker, softer, juicier compare to other origins.  Do you want to learn more about the social aspects of our dates? Read more here  

Each year the trees give one harvest. Harvest time for the Northern Hemisphere is between September to November, and in the Southern Hemisphere between March and May.

Medjool dates are sorted into sizes, which is determined by grams per fruit and sorted according to skin separation- the amount that the skin is loose from the date fruit-meat.

This quality sorting is purely optical.  That means that all the export dates are actually the same regarding internal quality, freshness, taste, texture etc.  Sometimes high skin separation looks like the date is “dried out” however  the exact opposite is correct.  High skin separation is usually a symptom of very juicy moist date.

 So more expensive dates (larger with low skin separation)  are not tastier or better than smaller dates with higher skin separation.

How to store Medjool Dates?

You can store Medjool Dates in many ways. Always keep them in a closed container so they don’t dry out. In room temperature they keep 1-2 months, in the fridge 6-10 months and deep freeze more than a year. It is allowed to re- freeze dates because of the low active water content and therefore low bacterial activity in the Dates.

You can read more about quality of Medjool Dates here

Anyway trust yourself  and your nose when deciding if the dates are still good or not.

Why are Medjoul dates imported from the Jordan Valley?


The Medjool dates from the Jordan Valley have a special quality: they are darker, softer and juicier than dates from other regions. The date trees in the Jordan Valley grow in a unique combination of soil, climate and water, which gives the dates their unique taste and texture.


How are Medjool dates sorted?


Medjool dates are sorted by size and skin separation. Size is measured in grams per fruit. The peel separation is the amount in which the peel is separated from the date flesh.


The size and skin separation of Medjool dates are purely optical factors. The internal quality, freshness, taste and texture of the dates are the same for all sizes and peel separations.

What makes Our Medjool dates fresh? 

We keep them frozen -18C  from the moment of harvest (in September) until the shipment to you.  The dates then keep the perfect texture and taste as if they where yesterday picked.  Many times the dates in the supermarkets are not kept properly and may loose quality. 100% Puro. 100% ecológico. Sin aditivos
Fruta dulce, suculenta e intensa
Alto contenido en fibras nutritivas y minerales

Dátiles Medjool (Medjoul) ecológicos Jumbo

Compre lo mejor directamente del importador a un precio competitivo.  Dátiles Medjool Siempre Frescos, Alta calidad y envío gratuito a muchos países de la UE.

Compre a granel y ahorre

Suculentos Dátiles Medjool (Medjoul) Ecológicos del Valle del Jordán,

 • Certificado ecológico NL-BIO-01 /IL-ORG-002/ PS-BIO149
 • ¡Contiene Pit !
 • Conservar en un recipiente hermético, preferiblemente refrigerado o en el congelador. Se permite la recongelación de los dátiles Medjool.
 • Seleccione calidad:  Mejor precio/calidad
 • Envasado en caja de 5 kg

¿Qué son los dátiles Medjool?


Los dátiles Medjool son un tipo de dátil originario de Oriente Medio. Son conocidos por su intenso sabor dulce, su gran tamaño y su textura suave y jugosa.


Los dátiles Medjool crecen en climas cálidos y secos. Se recolectan entre septiembre y noviembre en el hemisferio norte y entre marzo y mayo en el hemisferio sur.

Los dátiles Medjool son los frutos de la "Phoenix dactylifera"  que es la palmera datilera.  Existen muchas variedades pertenecientes a esta familia.  Las variedades más conocidas son Deglet Nour, Medjool y Halawi. La variedad de dátiles Medjool se hizo muy popular por su intenso sabor dulce, su gran tamaño y su textura suave y jugosa.

El Medjool también se llama Medjoul, Madjhul, Medjul.  A veces oímos nombres exóticos como "Rey de los Dátiles", El "Dátil de los Reyes",  Jumbo Dates, y así sucesivamente, todos se refieren a los Dátiles Medjool.

Los dátiles Medjool crecen en climas cálidos y secos. Existen grandes plantaciones comerciales en Israel, el valle del Jordán, la Autoridad Palestina, EE.UU.-California, México, Sudáfrica, Namibia, Marruecos, Egipto y Arabia Saudí.

buy-bio.eu importa los dátiles del valle del Jordán que se encuentra entre el mar muerto y el mar de Gaillilee. ¿Por qué de allí? Los dátiles Medjool del Valle del Jordán tienen una calidad especial: son más oscuros, más suaves, más jugosos en comparación con otros orígenes.  ¿Quiere saber más sobre los aspectos sociales de nuestros dátiles? Lea más aquí 

Cada año los árboles dan una cosecha. La época de recolección en el hemisferio norte es entre septiembre y noviembre, y en el hemisferio sur entre marzo y mayo.

Los dátiles Medjool se clasifican por tamaños, que se determinan en gramos por fruto y se clasifican según la separación de la piel, es decir, la cantidad de piel que queda suelta de la carne del dátil.

Esta clasificación de calidad es puramente óptica. Eso significa que todos los dátiles de exportación son en realidad iguales en cuanto a calidad interna, frescura, sabor, textura, etc.  A veces una alta separación de la piel parece que el dátil está "seco", sin embargo  es exactamente lo contrario. Una alta separación de la piel suele ser síntoma de un dátil muy jugoso y húmedo.

Por lo tanto, los dátiles más caros (más grandes con poca separación de la piel) no son más sabrosos ni mejores que los dátiles más pequeños con mayor separación de la piel.

¿Cómo conservar los dátiles Medjool?

Los dátiles Medjool se pueden conservar de muchas maneras. Guárdelos siempre en un recipiente cerrado para que no se sequen. A temperatura ambiente se conservan 1-2 meses, en el frigorífico 6-10 meses y ultracongelados más de un año. Está permitido volver a congelar los dátiles debido al bajo contenido de agua activa y, por tanto, a la baja actividad bacteriana de los dátiles.

Puede leer más sobre la calidad de los Dátiles Medjool aquí.

De todas formas confía en ti mismo  y en tu olfato a la hora de decidir si las fechas siguen siendo buenas o no.

¿Por qué se importan dátiles Medjoul del valle del Jordán?


Los dátiles Medjool del Valle del Jordán tienen una cualidad especial: son más oscuros, suaves y jugosos que los de otras regiones. Los árboles de dátiles del valle del Jordán crecen en una combinación única de suelo, clima y agua, que confiere a los dátiles su sabor y textura únicos.


¿Cómo se clasifican los dátiles Medjool?


Los dátiles Medjool se clasifican por tamaño y separación de la piel. El tamaño se mide en gramos por fruto. La separación de la piel es la cantidad en la que la piel se separa de la pulpa del dátil.


El tamaño y la separación de la piel de los dátiles Medjool son factores puramente ópticos. La calidad interna, la frescura, el sabor y la textura de los dátiles son los mismos para todos los tamaños y separaciones de la piel.

¿Qué hace que nuestros dátiles Medjool sean frescos?

Los mantenemos congelados a -18C  desde el momento de la cosecha (en septiembre) hasta el envío a usted.  Los dátiles conservan así la textura y el sabor perfectos como si hubieran sido recogidos ayer.  Muchas veces los dátiles de los supermercados no se conservan adecuadamente y pueden perder calidad. 


100% Puur. 100% Biologisch. Geen toevoegingen
Sappig, intens zoet fruit
Rijk aan voedingsvezels en mineralen

Biologische Medjool (Medjoul) Dadels Jumbo

Koop de beste rechtstreeks van de importeur tegen een scherpe prijs.  Altijd Verse Medjool dadels, Hoge kwaliteit en gratis verzending naar veel EU-landen.

Koop in bulk en bespaar!

Sappige BIO Medjool (Medjoul) Dadels uit de Jordaanvallei,

 • Gecertificeerd biologisch NL-BIO-01 /IL-ORG-002/ PS-BIO149
 • Bevat Pit !
 • Bewaar in een luchtdichte verpakking, bij voorkeur gekoeld of in de vriezer. Medjool dadels mogen opnieuw worden ingevroren.
 • Selecteer kwaliteit:  Beste prijs/kwaliteit
 • Verpakt in 5 kg doos

Wat zijn Medjool dadels?


Medjool dadels zijn een dadelsoort die oorspronkelijk uit het Midden-Oosten komt. Ze staan bekend om hun intens zoete smaak, grote formaat en zachte, sappige textuur.


Medjool dadels groeien in hete, droge klimaten. Ze worden geoogst tussen september en november op het noordelijk halfrond en tussen maart en mei op het zuidelijk halfrond.

Medjool dadels zijn de vruchten van de "Phoenix dactylifera"  dat is de dadelpalmboom.  Er zijn veel variëteiten die tot deze familie behoren.  De meest bekende variëteiten zijn Deglet Nour, Medjool en Halawi. De Medjool dadelvariëteit is erg populair geworden vanwege de intens zoete smaak, het grote formaat en de zachte, sappige textuur.

De Medjool wordt ook wel Medjoul, Madjhul, Medjul genoemd.  Soms horen we exotische namen als "Koning der Dadels", De "Datum der Koningen",  Jumbo Dadels, enzovoort, ze verwijzen allemaal naar de Medjool Dadels.

Medjool dadels groeien in hete, droge klimaten. Er zijn grote commerciële plantages in Israël, de Jordaanvallei, de Palestijnse Autoriteit, USA-Californië, Mexico, Zuid-Afrika, Namibië, Marokko, Egypte en Saoedi-Arabië.

buy-bio.eu importeert de dadels uit de Jordaanvallei, die tussen de dode zee en de zee van Gaillilee ligt. Waarom daar? De Medjool dadels uit de Jordaanvallei hebben een speciale kwaliteit: ze zijn donkerder, zachter, sappiger in vergelijking met andere origines. Wil je meer weten over de sociale aspecten van onze dadels? Lees hier meer  

Elk jaar geven de bomen één oogst. De oogsttijd is op het noordelijk halfrond tussen september en november, en op het zuidelijk halfrond tussen maart en mei.

Medjool dadels worden gesorteerd in grootte, wat wordt bepaald door het aantal grammen per vrucht en gesorteerd op scheiding van de schil - de mate waarin de schil los zit van het dadelvlees.

Deze kwaliteitssortering is puur optisch.  Dat betekent dat alle export dadels eigenlijk hetzelfde zijn wat betreft interne kwaliteit, versheid, smaak, textuur etc.  Soms lijkt het alsof de dadel "uitgedroogd" is, maar  het tegenovergestelde is juist waar.  Hoge scheiding van de schil is meestal een symptoom van een zeer sappige vochtige dadel.

Dus duurdere dadels (grotere met een lage scheiding van de schil)  zijn niet lekkerder of beter dan kleinere dadels met een hogere scheiding van de schil.

Hoe bewaar je Medjool Dadels?

Je kunt Medjool Dadels op veel manieren bewaren. Bewaar ze altijd in een gesloten verpakking zodat ze niet uitdrogen. Op kamertemperatuur zijn ze 1-2 maanden houdbaar, in de koelkast 6-10 maanden en diepvries meer dan een jaar. Het is toegestaan om dadels opnieuw in te vriezen vanwege het lage actieve watergehalte en daardoor lage bacteriële activiteit in de dadels.

Je kunt meer lezen over de kwaliteit van Medjool Dadels hier

Vertrouw in ieder geval op jezelf  en je neus wanneer je beslist of de dadels nog goed zijn of niet.

Waarom worden Medjoul dadels geïmporteerd uit de Jordaanvallei?


De Medjool dadels uit de Jordaanvallei hebben een speciale kwaliteit: ze zijn donkerder, zachter en sappiger dan dadels uit andere streken. De dadelbomen in de Jordaanvallei groeien in een unieke combinatie van bodem, klimaat en water, wat de dadels hun unieke smaak en textuur geeft.


Hoe worden Medjool dadels gesorteerd?


Medjool dadels worden gesorteerd op grootte en scheiding van de schil. De grootte wordt gemeten in gram per vrucht. De scheiding van de schil is de hoeveelheid waarin de schil gescheiden is van het vruchtvlees van de dadels.


De grootte en de scheiding van de schil van Medjool dadels zijn puur optische factoren. De interne kwaliteit, versheid, smaak en textuur van de dadels zijn hetzelfde voor alle maten en schilscheidingen.

Wat maakt onze Medjool dadels vers?

We bewaren ze bevroren -18C  vanaf het moment van oogsten (in september) tot de verzending naar jou.  De dadels behouden dan de perfecte textuur en smaak alsof ze gisteren geplukt zijn.  Vaak worden de dadels in de supermarkten niet goed bewaard en kunnen ze kwaliteit verliezen. 


100% pur. 100 % biologique. Aucun additif
Succulent, fruit sucré intense
Riche en fibres nutritionnelles et en minéraux

Dattes Medjool (Medjoul) bio Jumbo

Achetez le meilleur directement auprès de l'importateur à un prix compétitif.  ; Always Fresh Medjool dates, High quality and free shipping to many EU countries.

Achetez en vrac et économisez !

Succulentes Dattes Medjool (Medjoul) biologiques de la vallée du Jourdain,

 • Certifié biologique NL-BIO-01 /IL-ORG-002/ PS-BIO149
 • Contient une fosse !
 • Conserver dans un récipient hermétique, de préférence au réfrigérateur ou au congélateur. La congélation des dattes Medjool est autorisée.
 • Sélectionner la qualité:  ; Meilleur prix/qualité
 • Emballé dans un carton de 5 kg

Qu'est-ce que les dattes Medjool ?


Les dattes Medjool sont un type de datte originaire du Moyen-Orient. Elles sont connues pour leur saveur sucrée intense, leur grande taille et leur texture douce et juteuse.


Les dattes Medjool poussent dans des climats chauds et secs. Elles sont récoltées entre septembre et novembre dans l'hémisphère nord et entre mars et mai dans l'hémisphère sud.

Les dattes Medjool sont les fruits du "Phoenix dactylifera"  ; qui est le palmier dattier.  ; Il existe de nombreuses variétés appartenant à cette famille.  ; Les variétés les plus connues sont Deglet Nour, Medjool et Halawi. La variété de dattes Medjool est devenue très populaire en raison de son goût sucré intense, de sa grande taille et de sa texture douce et juteuse.

Le Medjool est également appelé Medjoul, Madjhul, Medjul.  ; Nous entendons parfois des noms exotiques comme "Roi des dattes", La "Date des Rois",  ; Jumbo Dates, et ainsi de suite, ils se réfèrent tous aux dattes Medjool.

Les dattes Medjool poussent dans des climats chauds et secs. Il existe de grandes plantations commerciales en Israël, dans la vallée du Jourdain, dans l'Autorité palestinienne, aux États-Unis (Californie), au Mexique, en Afrique du Sud, en Namibie, au Maroc, en Égypte et en Arabie saoudite.

buy-bio.eu importe les dattes de la vallée du Jourdain, qui se trouve entre la mer Morte et la mer de Gaillilee. Pourquoi de là ? Les dattes Medjool de la vallée du Jourdain ont une qualité spéciale : elles sont plus foncées, plus douces et plus juteuses que les autres origines.  ; Voulez-vous en savoir plus sur les aspects sociaux de nos dattes? En savoir plus ici   ;

Chaque année, les arbres donnent une récolte. Dans l'hémisphère nord, la période de récolte se situe entre septembre et novembre, et dans l'hémisphère sud, entre mars et mai.

Les dattes Medjool sont triées en fonction de leur taille, qui est déterminée par le nombre de grammes par fruit, et triées en fonction de la séparation de la peau, c'est-à-dire de la quantité de peau détachée de la chair du fruit de la datte.

Ce tri de qualité est purement optique. Cela signifie que toutes les dattes exportées sont en fait identiques en ce qui concerne la qualité interne, la fraîcheur, le goût, la texture, etc.  Parfois, une séparation élevée de la peau donne l'impression que la datte est "desséchée", mais  c'est exactement le contraire qui se produit.  Une séparation élevée de la peau est généralement le symptôme d'une datte humide très juteuse.

Ainsi, les dattes les plus chères (les plus grosses avec une faible séparation de la peau) ne sont pas plus savoureuses ou meilleures que les dattes plus petites avec une plus grande séparation de la peau.

Comment conserver les dattes Medjool ?

Vous pouvez conserver les dattes Medjool de plusieurs façons. Conservez-les toujours dans un récipient fermé afin qu'elles ne se dessèchent pas. Elles se conservent 1 à 2 mois à température ambiante, 6 à 10 mois au réfrigérateur et plus d'un an au congélateur. La recongélation des dattes est autorisée en raison de leur faible teneur en eau active et donc de leur faible activité bactérienne.

Vous pouvez en savoir plus sur la qualité des dattes Medjool ici

Quoi qu'il en soit, faites-vous confiance  ; et faites confiance à votre nez pour décider si les dates sont encore bonnes ou non.

Pourquoi les dattes Medjoul sont-elles importées de la vallée du Jourdain ?


Les dattes Medjool de la vallée du Jourdain ont une qualité particulière : elles sont plus foncées, plus douces et plus juteuses que les dattes d'autres régions. Les dattiers de la vallée du Jourdain poussent dans une combinaison unique de sol, de climat et d'eau, ce qui donne aux dattes leur goût et leur texture uniques.


Comment les dattes Medjool sont-elles triées ?


Les dattes Medjool sont triées en fonction de leur taille et de la séparation de leur peau. Le calibre est mesuré en grammes par fruit. La séparation de la peau est la quantité de peau séparée de la chair de la datte.


La taille et la séparation de la peau des dattes Medjool sont des facteurs purement optiques. La qualité interne, la fraîcheur, le goût et la texture des dattes sont les mêmes pour toutes les tailles et toutes les séparations de peau.

Qu'est-ce qui fait que nos dattes Medjool sont fraîches ?

Nous les gardons congelées -18C  ; depuis le moment de la récolte (en septembre) jusqu'à l'expédition chez vous.  ; Les dattes gardent alors une texture et un goût parfaits comme si elles avaient été cueillies hier.  ; Souvent, les dattes dans les supermarchés ne sont pas conservées correctement et peuvent perdre de leur qualité.  ;


100% rein. 100% biologisch. Keine Zusatzstoffe
Saftige, intensiv süße Früchte
Reich an Nahrungsfasern und Mineralien

Bio Medjool (Medjoul) Datteln Jumbo

Kaufen Sie das Beste direkt vom Importeur zu einem wettbewerbsfähigen Preis.  Immer frische Medjool-Datteln, hohe Qualität und kostenloser Versand in viele EU-Länder.

Kaufen Sie in großen Mengen und sparen Sie!

Saftige Bio Medjool (Medjoul) Datteln aus dem Jordantal,

 • Zertifiziert biologisch NL-BIO-01 /IL-ORG-002/ PS-BIO149
 • Enthält Pit !
 • In einem luftdichten Behälter aufbewahren, vorzugsweise gekühlt oder im Gefrierschrank. Das Einfrieren von Medjool-Datteln ist erlaubt.
 • Select Qualität :  Bester Preis/beste Qualität
 • Verpackt im 5kg-Karton

Was sind Medjool-Datteln?


Medjool-Datteln sind eine Dattelart, die ursprünglich aus dem Nahen Osten stammt. Sie sind bekannt für ihren intensiven süßen Geschmack, ihre Größe und ihre weiche, saftige Konsistenz.


Medjool-Datteln wachsen in heißen, trockenen Klimazonen. Sie werden in der nördlichen Hemisphäre zwischen September und November und in der südlichen Hemisphäre zwischen März und Mai geerntet.

Medjool-Datteln sind die Früchte der Dattelpalme "Phoenix dactylifera"  es gibt viele Sorten, die zu dieser Familie gehören.  Die bekanntesten Sorten sind Deglet Nour, Medjool und Halawi. Die Medjool-Datteln sind wegen ihres intensiven süßen Geschmacks, ihrer Größe und ihrer weichen, saftigen Konsistenz sehr beliebt.

Die Medjool wird auch Medjoul, Madjhul, Medjul genannt.  Manchmal hören wir exotische Namen wie "König der Datteln", die "Dattel der Könige",  Jumbo Datteln, und so weiter, sie sind alle auf die Medjool Datteln beziehen.

Medjool-Datteln wachsen in heißen, trockenen Klimazonen. Es gibt große kommerzielle Plantagen in Israel, im Jordantal, in den Palästinensischen Autonomiegebieten, in den USA - Kalifornien, Mexiko, Südafrika, Namibia, Marokko, Ägypten und Saudi-Arabien.

buy-bio.eu importiert die Datteln aus dem Jordantal, das zwischen dem Toten Meer und dem Meer von Gaillilee liegt. Warum von dort? Die Medjool-Datteln aus dem Jordantal haben eine besondere Qualität: Sie sind dunkler, weicher und saftiger im Vergleich zu anderen Herkünften.  Möchten Sie mehr über die sozialen Aspekte unserer Datteln erfahren? Lesen Sie hier mehr  

Die Bäume bringen jedes Jahr eine Ernte ein. In der nördlichen Hemisphäre liegt die Erntezeit zwischen September und November, in der südlichen Hemisphäre zwischen März und Mai.

Medjool-Datteln werden in Größen sortiert, die nach Gramm pro Frucht bestimmt werden, und nach der Schalenablösung sortiert, d. h. nach dem Anteil, den die Schale vom Dattelfruchtfleisch entfernt hat.

Diese Qualitätssortierung ist rein optisch. Das bedeutet, dass alle Exportdatteln in Bezug auf innere Qualität, Frische, Geschmack, Textur usw. gleich sind. Manchmal sieht eine hohe Schalenablösung so aus, als sei die Dattel "ausgetrocknet", doch das genaue Gegenteil ist der Fall. Eine hohe Schalenablösung ist in der Regel ein Zeichen für eine sehr saftige, feuchte Dattel.

 Teurere Datteln (größere mit geringer Hautablösung)  sind also nicht schmackhafter oder besser als kleinere Datteln mit höherer Hautablösung.

Wie bewahrt man Medjool-Datteln auf?

Sie können Medjool-Datteln auf vielerlei Weise aufbewahren. Bewahren Sie sie immer in einem geschlossenen Behälter auf, damit sie nicht austrocknen. Bei Zimmertemperatur halten sie sich 1-2 Monate, im Kühlschrank 6-10 Monate und im Gefrierschrank mehr als ein Jahr. Das Wiedereinfrieren von Datteln ist erlaubt, da sie nur wenig aktives Wasser enthalten und daher eine geringe bakterielle Aktivität aufweisen.

Mehr über die Qualität von Medjool-Datteln können Sie hier lesen.

Vertrauen Sie auf jeden Fall auf sich selbst  und Ihre Nase, wenn Sie entscheiden, ob die Daten noch gut sind oder nicht.

Warum werden Medjoul-Datteln aus dem Jordantal importiert?


Die Medjool-Datteln aus dem Jordantal haben eine besondere Qualität: Sie sind dunkler, weicher und saftiger als Datteln aus anderen Regionen. Die Dattelbäume im Jordantal wachsen in einer einzigartigen Kombination aus Boden, Klima und Wasser, die den Datteln ihren einzigartigen Geschmack und ihre Beschaffenheit verleiht.


Wie werden die Medjool-Datteln sortiert?


Medjool-Datteln werden nach Größe und Schalenablösung sortiert. Die Größe wird in Gramm pro Frucht gemessen. Die Schalenablösung ist die Menge, in der die Schale vom Dattelfleisch getrennt ist.


Die Größe und der Schalenabstand der Medjool-Datteln sind rein optische Faktoren. Die innere Qualität, die Frische, der Geschmack und die Textur der Datteln sind bei allen Größen und Schalenabtrennungen gleich.

Was macht unsere Medjool-Datteln frisch? 

Wir halten sie gefroren -18C  vom Moment der Ernte (im September) bis zum Versand an Sie.  Die Datteln behalten dann die perfekte Textur und den Geschmack, als ob sie gestern gepflückt wurden.  Viele Male werden die Datteln in den Supermärkten nicht richtig aufbewahrt und können an Qualität verlieren. 


100 % ren. 100 % ekologiskt. Inga tillsatser
Suckulent, intensivt söt frukt
Högt innehåll av näringsfibrer och mineraler

Ekologiska Medjool (Medjoul) dadlar Jumbo

Köp det bästa direkt från importören till konkurrenskraftigt pris.  Always Fresh Medjool dadlar, hög kvalitet och fri frakt till många EU-länder.

Köp i bulk och spara!

Saftiga Eko Medjool (Medjoul) dadlar från Jordandalen,

 • Ekologiskt certifierad NL-BIO-01 /IL-ORG-002/ PS-BIO149
 • Innehåller Pit !
 • Förvara i en lufttät behållare, helst i kyl eller frys. Återfrysning av Medjool dadlar är tillåten.
 • Välj kvalitet:  Bästa pris/kvalitet
 • Förpackad i 5 kg låda

Vad är Medjool dadlar?


Medjool dadlar är en typ av dadlar som härstammar från Mellanöstern. De är kända för sin intensiva söta smak, stora storlek och mjuka, saftiga konsistens.


Medjool dadlar växer i varma, torra klimat. De skördas mellan september och november på norra halvklotet och mellan mars och maj på södra halvklotet.

Medjool dadlar är frukterna av "Phoenix dactylifera"  som är dadelpalmen.  Det finns många sorter som tillhör denna familj.  De mest kända sorterna är Deglet Nour, Medjool och Halawi. Dadelsorten Medjool blev mycket populär på grund av sin intensiva söta smak, stora storlek och mjuka saftiga konsistens.

Medjool kallas också Medjoul, Madjhul, Medjul.  Ibland hör vi exotiska namn som "King of Dates", The "Date of the Kings",  Jumbo Dates, och så vidare, de hänvisar alla till Medjool Dates.

Medjool Dadlar växer i varma, torra klimat. Det finns stora kommersiella plantager i Israel, Jordandalen, Palestinska myndigheten, USA-Kalifornien, Mexiko, Sydafrika, Namibia, Marocko, Egypten och Saudiarabien.

buy-bio.eu importerar dadlarna från Jordandalen som ligger mellan Döda havet och Gaillilee-havet. Varför just därifrån? Jordan Valley Medjool dadlar har en speciell kvalitet: de är mörkare, mjukare, saftigare jämfört med andra ursprung.  Vill du lära dig mer om de sociala aspekterna av våra dadlar? Läs mer här  

Varje år ger träden en skörd. Skördetiden på norra halvklotet är mellan september och november och på södra halvklotet mellan mars och maj.

Medjool dadlar sorteras i storlekar, som bestäms av gram per frukt och sorteras enligt skalseparation - den mängd som skalet lossnar från dadelfruktköttet.

Denna kvalitetssortering är rent optisk.  Det betyder att alla exportdatum faktiskt är desamma när det gäller intern kvalitet, färskhet, smak, konsistens etc.  Ibland ser hög hudseparation ut som att datumet är "torkat" men  det motsatta är korrekt.  Hög hudseparation är vanligtvis ett symptom på mycket saftig fuktig datum.

Så dyrare dadlar (större med låg hudseparation)  är inte smakligare eller bättre än mindre dadlar med högre hudseparation.

Hur förvarar man Medjool Dadlar?

Du kan förvara Medjool Dadlar på många olika sätt. Förvara dem alltid i en stängd behållare så att de inte torkar ut. I rumstemperatur håller de 1-2 månader, i kylen 6-10 månader och i djupfrysning mer än ett år. Det är tillåtet att frysa in dadlar på nytt på grund av den låga aktiva vattenhalten och därmed låga bakterieaktiviteten i dadlarna.

Du kan läsa mer om kvaliteten på Medjool Dadlar här

Lita ändå på dig själv och din näsa när du avgör om datumen fortfarande är bra eller inte.

Varför importeras Medjoul-dadlar från Jordandalen?


Medjool-dadlarna från Jordandalen har en speciell kvalitet: de är mörkare, mjukare och saftigare än dadlar från andra regioner. Dadelträden i Jordandalen växer i en unik kombination av jord, klimat och vatten, vilket ger dadlarna deras unika smak och konsistens.


Hur sorteras Medjool dadlar?


Medjool dadlar sorteras efter storlek och skalavskiljning. Storleken mäts i gram per frukt. Skalseparationen är den mängd i vilken skalet är separerat från dadelköttet.


Storleken och skalseparationen på Medjool dadlar är rent optiska faktorer. Dadlarnas inre kvalitet, färskhet, smak och konsistens är densamma för alla storlekar och skalseparationer.

Vad gör våra Medjool dadlar färska? 

Vi håller dem frysta -18C  från skördetidpunkten (i september) till leveransen till dig.  Dadlarna behåller då den perfekta konsistensen och smaken som om de plockades igår.  Många gånger förvaras dadlarna i stormarknaderna inte ordentligt och kan förlora kvalitet. 


Specificaties

Size Jumbo
Inhoud/ Pallet 5 kg doos, 200 dozen per pallet
Origin Jordan Valley (Bequaot)
Batch/Best Before 11/2025
Labels
Labels
Bio Medjoul Dadels Jordan Valley